OTA GÁL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělání

od 2011

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

obor: filozofie, doktorské studium

(školitelé: doc. MUDr. Š. Špinka, PhD., prof. F. Karfík, PhD.)

2007 – 2010

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

obor: fyzioterapie, titul: Bc.

(bakalářská práce: Kineziologické předpoklady současného a antického rehabilitačního lékařství)

2003 – 2010

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

obor: estetika – filozofie, titul: Mgr., summa cum laude

(diplomová práce: Role krásy v Platónově filosofii)

1998 – 2003

Gymnázium na Pražačce

kombinované česko-německé studium zakončené českou a německou státní maturitou

 

Dosavadní zaměstnání

od 2010

Fyzioterapeut

Neurologická klinika 1.LFUK a VFN v Praze

od 2013

Laboratorní pracovník

Výzkumný záměr „Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění“ (MSM0021620849)

od 2011

Lektor

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

2005 – 2010

Lektor anglického a německého jazyka

Jazyková agentura Lingua Erb

2004 – 2010

Dobrovolník

Domácí hospic Cesta Domů

 

Odborná činnost – filozofie

2012-2015

stipendium Sciex na Unirsität Fribourg (prof. Karfíik)

- stipendista

2011-2013

pomocná vědecká síla na ÚFaR FF UK

- tutor

2012

účast na IX.platónském symposiu na téma dialog Ión

- přispěvatel

2012

přednáška na KFaDPV PřFUK „Aktuálnost Galénových kinezioterapeutických předpokladů“

- přednášející

2010 – 2011

Grantový projekt GAUK: Rozvoj studia Platónovy filosofie pomocí on-line platformy

- spoluřešitel

2010

Student Essay Competition – Estetika: The Central European Journal of Aesthetics

- vítěz: první místo (viz odborné studie níže)

2010

účast na VII. platónském symposiu na téma Hippias Větší

- přispěvatel

2005 – 2010

pomocná vědecká síla na Katedře estetiky FF UK

- tutor

2009

účast na mezinárodním semináři: Platónův dialog Sofistés

- referující

 

Odborná činnost – fyzioterapie

2013

přednášková činnost v rámci Danube Teacging Course „Physiotherapy for Spastic Hemiparesis Following Stroke“

- přednášející

2013

přednášková činnost v rámci XXVII. českého a slovenského neurologického sjezdu „Freezing a možnosti fyzio-terapeutického ovlivnění freezingu“

- přednášející (s MUDr. Brožovou, Ph.D. a Mgr. Puršovou)

2013

přednášková činnost v rámci XIV. roč. Extrapyramidových onemocnění Luhačovice „Komplexní léčba svalového hypertonu (rigidita, spasticita, dystonie)“

- přednášející (s doc. MUDr. Jechem, Ph.D. a as. MUDr. Hoskovcovou)

2012 – 2013

přednášková činnost na VI. Brandýském symposiu, KRTL 2.LF UK a FN Motol, KRL a NK 1.LF UK a VFN v Praze, Fyzioaktiv, RÚ Kladruby, Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Kladno, Aktuality ve Fyzioterapii Olomouc „Rehabilitace spasticity“

- přednášející (spolu s as. MUDr. Hoskovcovou)

2012

přednáška v rámci XIII. roč. Extrapyramidových onemocnění Luhačovice „Rehabilitace u Parkinsonovy nemoci“

- přednášející (s MUDr. Hoskovcovou a Mgr. Baborovou)

2012

přednášková činnost pro Richter Gedeon „Bolesti zad“

- přednášející (s as. MUDr. Hoskovcovou)

2012

přednáška pro hospic Cesta Domů „Manipulace s pacientem“

- přednášející (s Mgr. Lavičkovou)

2009 – 2012

účast na rekondičních pobytech pro pacienty KRL 1.LF UK

- asistent, fyzioterapeut, vedoucí fyzioterapeut, vedoucí

2011

přednáška pro hospic Cesta Domů „Respirační fyzioterapie v paliativní péči“

- přednášející

 

Absolvované fyzioterapeutické kurzy a stáže

2013

MDS Allied Health Professional Summer School: Physiotherapy for people with Parkinson’s disease (prof. Bloem, prof. Abbruzzese, prof. Nieuwboer, prof. Ashburn)

2013

Rehabilitace u CMP – Bobath koncept – základní kurz (Bc. Kafková)

2013

DNS dle Koláře část C (prof. Kolář)

2012

stáž na Rehabilitační klinice Henri Mondor Hôpital Paris-Créteil (prof. Gracies)

2012

DNS dle Koláře část B (prof. Kolář)

2012

stáž na Neurologické klinice Klinik Valens (prof. Kesserling)

2012

DNS dle Koláře část A (prof. Kolář)

2011

Rehabilitace u pacientů s vestibulárními poruchami (doc. Jeřábek, Mgr. Čakrt)

2011

Balance Rehabilitation (prof. Woolacott, prof. Shumway-Cook)

2010

Řetězení poruch v pohybovém aparátu (doc. Tichý)

2010

stáž v Cenru Paraple

2004

stáž v Hospici Liberec

 

Odborné publikace

Překlady:

Dickie, G. Co je umění? Institucionální analýza, in: Kulka, T. et al., Co je umění?, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010.

Lamarque, P. Kognitivní hodnoty v umění: vyznačení hranic, in: Zahrádka, P. (ed.)., Estetika na přelomu milénia, Barrister & Principal, 2010.

Ziff, P. Úkol definovat umělecké dílo, in: Zahrádka, P. (ed.)., Estetika na přelomu milénia, Barrister & Principal, 2010.

 

Odborná redakce:

Gracies JM et al. Dohoda o reedukačním tréninku při spastické paréze, v přípravě; spolu s M. Hoskovcovou.

 

Recenze:

Gál O. J. Jinek – Gerechtigkeit zwischen Tugend und Gesetz, Reflexe 2011/1.

Gál O. Š. Špinka – Duše a zlo v dialogu Faidón, Duše a Krása v dialogu Faidros, Reflexe 2011/2.

 

Odborné studie:

Gál O. Aktuálnost Galénových kinezioterapeutických předpokladů, in: Fišerová, S. (ed.), Medicína mezi jedinečným a obecným, Pavel Mervart 2013.

Gál O. Beauty in the Works of Plotinus: A Contribution to the Interpretation of The Ennead V.8, Central Europian Journal of Aesthetics 2011/2.

Gál O. Hippiás a otázka po kráse, in: Havlíček, A., Jinek, J., Platónův dialog Hippiás Větší, OIKOYMENH, 2012.

Gál O. Figura nešťastného vědomí a negativní teologie Pseudo-Dionýsia Areopagity, Reflexe 2012/43.

Gál O. Krása jako stimul pro duševní růst v Symposiu a Faidru, in: K. Boháček (ed.), Platonica Pilonica II, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2011.

Gál O, Hoskovcová, M. et al. Rehabilitační postupy u syndromu centrálního motoneuronu, in: A. Štětkářová, R. Jech (eds.), Spasticita, Praha 2012.

Gál O, Suchá L, Hoskovcová M, Úloha fyzioterapie v léčbě RS, in: E. Havrdová (ed.), Roztroušená skleróza, MF Praha 2013, str. 397-409.

 

Reakce:

Gál O. Reakce na článek K. Řasové a A. Hogenové Kulturní a filozofické rozdíly v Evropě se odrážejí v rehabilitační léčbě (fyzioterapii) neurologicky nemocných, in: Rehabilitace a fyzikální lékařství 2012/4.